[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[debian-devel:01422] Re: grep-ja package石田@北大です。

>>>>> "ukai" == ukai <ukai@xxxxxxxxxxxxx> writes:

  ukai> 現状で jegrep, jfgrep は それぞれ egrep, fgrep のマルチバイト
  ukai> 版になっていません。

  ukai> というわけで grep を replace する/しない にかかわらずバグを直
  ukai> してくださいませ。
バグがあるみたいなので、Replaceはしないことにします。
バグをなおすのは水曜日以降になってしまいます。
ごめんなさい。

  ukai> PS. ソースみたら Makefile をいじってるみたいですけど
  ukai> debian/rules でbuild: configure --prefix=/usr make
  ukai> binprefix=j manprefix=j
  ukai> binary-arch: (略) make binprefix=j manprefix=j
  ukai> prefix=debain/tmp/usr install
  ukai> とかした方がよくないですか? -- 鵜飼文敏
はい。その方がエレガントなんでしょうか?

                石田 崇 tahsi@xxxxxxxxxxxxxxx