[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[debian-devel:03285] Re: Uploaded naga10_1.00-2北目です。

>>>>> In article <19980415002809W.ukai@xxxxxxxxxxxxx>,
>>>>> "FU" == Fumitoshi UKAI <ukai@debian.or.jp> writes:
FU> lintian check!
FU> W: naga10: possibly-insecure-handling-of-tmp-files-in-maintainer-script postinst:14
FU> W: naga10: possibly-insecure-handling-of-tmp-files-in-maintainer-script prerm:8

FU> 	/tmp/$$ は危険です。
FU> 	tempfileやmktemp utilityを使いましょう。

うーむ。mktempを使っても言われてしまいます...

-- 
Takuro KITAME /
  kitame@xxxxxxxxxxxx
  kitame@xxxxxxxxxxx