[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: tin ja.po updateたかすぎです。

On Tue, 28 Nov 2006 19:38:15 +0900
"Atsushi Shimono" <shimono.ml@xxxxxxxxx> wrote:

>  shimonoです。
> 
>  ニュースリーダー tin の ja.po です。
> 
>  fuzzy 一つはずしただけです。
> #. Type: string
> #. Description
> #: ../tin.templates:1001
> msgid "Enter the fully qualified domain name of your news server"
> msgstr "サーバの完全修飾ドメイン名 (FQDN) を入力してください"

msgstr "ニュースサーバの完全修飾ドメイン名 (FQDN) を入力してください"

で、どうでしょうか?
-- 
takasugi@xxxxxxxx