[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[debian-users:04777] Re: Xと日本語北目です。

>>>>> In article <199803160710.QAA13011@xxxxxxxxxxxxxxx>,
>>>>> "i" == ihara  <ihara@xxxxxxxxxxxxxxx> writes:
>> 
>> xbiff は xcontrib にあったと思います。
i> xcontrib というセクションがないんですけど....

xcontribはパッケージ名で、それに含まれると。

--
Takuro KITAME \
  kitame@xxxxxxxxxxxx
  kitame@xxxxxxxxxxx